Zoeken in:

Certificering

Certificering van vakbekwaamheid

Waarom certificering van vakbekwaamheid?
Taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken vervullen een belangrijke rol bij taxaties en aan- en verkoopbemiddeling van objecten die hun specialisme betreffen. Niet alleen voor het bedrijfsleven is het essentieel dat men kan vertrouwen op hun deskundigheid, ook het grote publiek, de goed geïnformeerde particulier en de verzamelaar wil een vakbekwame gesprekspartner.

Tot een aantal jaar geleden bestonden er van overheidswege wettelijke vestigingseisen en genoten de beëdigde makelaars en taxateurs titelbescherming. Toen de overheid in het kader van de zgn. ‘ deregulering van het bedrijfsleven’ m.i.v. 1996 de veilinghoudervergunning afschafte en enige jaren later ook de mogelijkheid tot beëdiging van taxateurs en makelaars verviel ( 2000 resp.2001) ontstond de behoefte om op een andere wijze de vakbekwaamheid van deze deskundigen voor het publiek kenbaar te maken. Immers, sindsdien kan iedereen zich makelaar of taxateur noemen of zich als veilinghouder vestigen en is er geen enkele waarborg meer voor deskundigheid.

De leden van de in 1951 opgerichte Federatie TMV, bestaande uit veilinghouders, beëdigde makelaars en taxateurs, die in het verleden allemaal een zwaar vakexamen hadden moeten afleggen, spraken zich in januari 2002 in meerderheid uit voor certificering van vakbekwaamheid. Dit leidde tot oprichting van de Stichting tot Bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken en het in samenwerking met de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid Hobéon SKO,ontwikkelen van een op deze beroepsgroepen toegesneden certificeringsysteem, het systeem SRZ ( systeem roerende zaken).

Met de ontwikkeling van dit aan de internationale normen beantwoordend certificeringsysteem en de instelling van een persoonsgebonden ‘vakbekwaamheidcertificaat’ is thans voorzien in de leemte die was ontstaan na het wegvallen van de vroegere wetgeving. Vanaf nu kunnen taxateurs, makelaars en veilinghouders door middel van hun certificaat zichtbaar maken dat zij vakbekwaam zijn.

Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de Federatie moeten de certificaathouders elke vijf jaar aantonen dat zij hun kennis en kunde op peil hebben. Op deze regeling wordt toegezien door een College van Deskundigen, waarin naast afgevaardigden van de Federatie TMV ook vertegenwoordigers uit het notariaat, de advocatuur en het verzekeringswezen zitting hebben. Zo bewaakt de Federatie TMV het constante hoge niveau van vakbekwaamheid van de bij haar aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders.

Wie kunnen gecertificeerd worden?

De huidige eisen voor certificatie zijn te vinden in de Regelingen SRZ. Daarin staat ondermeer dat degene die in aanmerking wil komen voor certificatie dient te beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij met goed gevolg een vakbekwaamheidexamen heeft afgelegd. Het merendeel van de vakbekwaamheidexamens wordt georganiseerd door het examen- en voorlichtingssecretariaat van de Federatie TMV. Voor informatie over examens kunt u contact opnemen met het examen-en voorlichtingssecretariaat. Voor certificatie kunnen kandidaten zich wenden tot Hobéon.